Registerbeskrivning

Denna dataskyddspolicy är även en registerbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen.

Registerhållarens namn och adress:

Rideer Nordic Oy
Korkeavuorenkatu 2-4 lh. 4,
48100 Kotka
www.rideer.fi
Y-tunnus: 2435233-4

Person som ansvarar för registerärenden

Anna Falck-Kainulainen
anna(a)rideer.fi

Registrets namn

SynergyBus kundregister och kontaktregister för persontransportbranschen.

Användning av uppgifterna

Syftet med registeruppgifterna är att upprätthålla kundrelationen mellan tjänsteleverantören (SynergyBus) och tjänsteanvändaren (Kunden) och att planera och utveckla företagets verksamhet med hjälp av olika undersökningsmetoder. Informationen används för kundinformation och eventuellt för direktmarknadsföring om lagstiftningen tillåter det eller om kunden har gett sitt samtycke.

Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret erhålls från regelmässiga uppgiftskällor, antingen kunden själv eller Företags- och organisationsdatasystemet YTJ, direkt eller med hjälp av cookies i följande situationer:

  • Kunden skickar en kontaktbegäran till tjänsten.
  • De personuppgiftsansvarige skapar en användarprofil för kunden i tjänsten
  • När kunden uppdaterar sin användarprofil vid användningen av tjänsten.

Uppgifternas riktighet, aktualitet och fullständighet

Tjänsteleverantören kontrollerar inte uppgifternas riktighet. En kund som är inloggad i tjänsten har möjlighet att se sina inlämnade offertförfrågningar samt sina kunduppgifter i registret. Annan användningsinformation kan kunden inte granska via tjänsten. Kunden har möjlighet att rätta kunduppgifter genom att logga in i tjänsten. Kunden har rätt att granska de personuppgifter som lagras om honom eller henne i registret enligt 26 § personuppgiftslagen.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller följande kunduppgifter:

  • Namn
  • E-post
  • Telefon
  • Bostadsort eller -kommun
  • Basuppgifter om företaget
  • Lämnade offerter

Överlåtelse av information till utomstående

I princip överlåter inte tjänsteleverantören uppgifter till tredje part. Uppgifter kan dock lämnas ut för forsknings- eller marknadsföringsändamål om kunden har gett sitt samtycke i förväg. Uppgifterna kan användas för statistiska ändamål och t.ex. prisnivåövervakning, dock alltid anonymt och utan att identifiera kunden. Uppgifter överlämnas även till polisen, till exempel för brottsutredningar när och i den utsträckning det krävs enligt gällande lag.

Borttagning av uppgifter från registret

Kund- och användningsdata tas inte bort från registret vid kundrelationens upphörande om inte kunden begär detta separat. Kundförhållandet kan avslutas av kunden eller tjänsteleverantören när kundavtalet upphör eller avslutas i enlighet med användarvillkoren eller i enlighet med gällande lag.

Oavsett ovanstående noteras för tydlighetens skull att information som är relaterad till erbjudanden fortfarande kan behållas i den utsträckning och under den tid som tjänsteleverantören anser det nödvändigt för att fullgöra sin bokföringsskyldighet och andra lagenliga skyldigheter.

Cookies (cookies)

För att övervaka och möjliggöra användningen av tjänsten kan s.k. cookies tidvis installeras i webbläsaren i Kundens dator. Cookies samlar in den information som anges i denna policy för de ändamål som nämns i policyn. Därutöver används cookies för att övervaka antalet besökare och nedladdningar i Tjänsten och för Tjänsteleverantörens och/dess samarbetspartners identifiering av webbläsartyper. För detta ändamål används cookies inte för att samla och lagra personuppgifter eller annan information som kan förknippas med en enskild kund.

Skydd av registret (dataskydd)

Alla personer som hanterar registret har en personlig åtkomsträtt (användarnamn, lösenord och åtkomstnivå) som beviljats av den personuppgiftsansvarige. En logg sparas över användningen av registret och varje inloggning registreras. Endast personer som behöver informationen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till kundens personuppgifter. Dessa personer inkluderar tjänsteleverantörens kundtjänstpersonal och tjänstens tekniska administratörer.

19.5.2022